Ανακοίνωση ΣΟΧ4/2016 της Περιφέρειας Αττικής

που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

α) δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 1,38 μήνες (μέχρι και 34 ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές των  Περιφερειακών  Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-2016 και

β) δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 2,43 μήνες (μέχρι και 60 ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές των  Περιφερειακών  Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,  τα οποία θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-2016

για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016

Η  προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει από στις  20-7-2016 και λήγει στις 25-7-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο της Ανακοίνωσης που ακολουθεί.