Το Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί μία διαρκής Συντονιστική Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 1β. του άρθρου 19 του Ν.3882/2010.

Το ΚΟΣΕ διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών που εκπροσωπεί με τον ΟΚΧΕ.

Διαθέσιμες Κατηγορίες: