Γενικά:

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της Περιφέρειας και αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ως πρόεδρο και τους Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη.

Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής καλείται υποχρεωτικά και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Καλούνται επίσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Νομικός Σύμβουλος και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και λοιπών οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, καθώς και των Νομικών της προσώπων.

 
Αρμοδιότητες:

Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της Περιφέρειας, καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης, αξιολογώντας συγκριτικά τα αποτελέσματα της Διοίκησης που αφορούν στην υλοποίηση προγραμματικών στόχων, την αντιστοιχία τους με εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και τη ροή των διατιθέμενων πόρων.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 174 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της (συνημμένο αρχείο στο τέλος του άρθρου).

 
Δείτε ακόμα:

Υλικό από τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σχετικά αρχεία: