ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χολαργός, 11-03-2020

Θέμα:«Αναστολή όλων των εξετάσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός).»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>, (ΦΕΚ87Α/7-6-10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της αρ.37419/13479/08-05-18 απόφασης (ΦΕΚ 1661/ τΒ΄ /2018) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης , με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται – επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. 3. Τις διατάξεις της αριθ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/Β/2019) απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης & μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. 37709/03-02-2020 Απόφαση. 4. Την έκτακτη ανάγκη για την λήψη μέτρων πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, των εξετάσεων απόκτησης ειδικής άδειας ταξί, των εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων 2 επιβατών και εμπορευμάτων, των εξετάσεων για την αρχική απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) και για την ανανέωση αυτών, των εξετάσεων για την άσκηση επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου & Ραδιοτεχνίτη καθώς και όλων των εξετάσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Η αναστολή θα ισχύσει για τις επόμενες 14 ημέρες, ήτοι από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημόπουλος Γεώργιος                                          Θεοδωρακοπούλου Βασιλική

Νάνου Δήμητρα                                                       Αυγερινός Αθανάσιος

Κεφαλογιάννη Λουκία                                          Κοσμόπουλος Ελευθέριος

Λεωτσάκος Ανδρέας                                               Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

                                      Αντωνάκου Σταυρούλα