Υπεγράφη στις 30 Απριλίου 2020 από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», με άξονα προτεραιότητας την «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Ένταξης».Τα νησιά της Αττικής δύνανται να φιλοξενήσουν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες και να καλυφθούν οι ανάγκες των οικογενειών που φροντίζουν άτομα με αναπηρίες. 

Με το πρόγραμμα «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» γίνεται ένα άλμα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση έως τρία έτη υπηρεσιών διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση) αλλά και υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία. 

Επιζητούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Προχωράμε στη ρύθμιση των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ώστε να ενισχυθεί το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία και να επιδιωχθεί παράλληλα η ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του και να διαβιεί με ασφάλεια και όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο την κοινωνική του ένταξη και την πρόσβασή του στην εκπαίδευση και στην εργασία.