Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων Περιφέρειας Αττικής
opendata.attica.gov.gr

Από το Μάϊο του 2022, τα ανοιχτά δεδομένα της Περιφέρειας Αττικής αναρτώνται και διατίθενται ελεύθερα στους ενδιαφερόμενους, μέσω της πλατφόρμας που δημιουργήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opendata.attica.gov.gr

Με τον όρο «ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα» αναφέρονται οι πληροφορίες που συλλέγονται, παράγονται ή ανατίθενται από τους δημόσιους φορείς ελεύθερα για επαναχρησιμοποίηση. Φυσικά υπάρχουν περιορισμοί, οι οποίοι αφορούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θέματα Εθνικής Ασφάλειας κα. Η λογική είναι να δίνεται ανοικτά η βασική πληροφορία, ώστε καταρχάς να ευνοείται η διαφάνεια και στη συνέχεια να αναπτύσσονται υπηρεσίες που θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων.

Σε εφαρμογή της νομοθεσίας, των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι΄ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα – αναδιατύπωση)» του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α΄), η Περιφέρεια Αττικής με σχετικές αποφάσεις καταγράφει και επικαιροποιεί ετησίως τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της.

Στην ετήσια απόφαση επικαιροποίησης των συνόλων δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής καταγράφονται τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της.

Ειδικότερα περιγράφονται :

α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Περιφέρεια Αττικής,

β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας,

γ) τα σύνολα των εγγράφων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω χορήγησης άδειας ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 64 έως και 70 του ν. 4727/ 2020(ΦΕΚ Α΄184).

Αντίγραφα των φυσικών αρχείων, που διατίθενται για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, λαμβάνονται κατόπιν υποβολής γραπτής αιτήσεως και η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.

δ) Τα δεδομένα που δεν είναι διαθέσιμα για διάφορους λόγους βάσει του Άρθρου 59 Παρ.4 του ν. 4727/ 2020(ΦΕΚ Α΄184) (προσωπικά δεδομένα, ζητήματα εθνικής ασφάλειας, κλπ), και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.

Η υλοποίηση Ανοίγματος των Δημόσιων Δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής γίνεται από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας υπό τον συντονισμό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων που διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο για τα έτη 2016 έως 2019, εφαρμόζοντας την αρχή της εξ ορισμού «ανοικτής διάθεσης» της δημόσιας πληροφορίας, στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου στη διαδρομή http://archive.data.gov.gr/organization/patt .

Από τον Μάιο του 2022 λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opendata.attica.gov.gr η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα  παροχής ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών καθώς και την αύξηση της πρόσβασης σε υψηλής αξίας μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets). Στην πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί τα δεδομένα της Περιφέρειας Αττικής, που χαρακτηρίζονται ως ανοιχτά στις δύο τελευταίες αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κας Μαρίας Κουρή (2021 και 2022), όλες οι σχετικές αποφάσεις για τα ανοιχτά σύνολα δεδομένων από το 2016 και μετά, καθώς και η σχετική νομοθεσία.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη δράση είναι:

1. Οι διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι΄ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα – αναδιατύπωση)» του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α΄)

2. Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

3. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

4. Αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ).

5. Αριθ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014».

Αποφάσεις Περιφερειάρχη  
 20166ΑΠΧ7Λ7-Ζ2Ο
 20177Δ797Λ7-ΒΘ8
 2018ΨΤΩ27Λ7-Β9Ξ
 201968ΜΡ7Λ7-Σ6Λ
2020Ψ0Ο47Λ7-ΣΤΓ
20219Η9Ε7Λ7-ΡΥΦ
2022 9Χ2Ξ7Λ7-3ΦΑ