Με τα κεφάλαια Α και Β του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’) σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» κατοχυρώθηκε η αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default), αντικαθιστώντας την ισχύουσα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία προϋποθέτει αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Η Περιφέρεια Αττικής με απόφαση Περιφερειάρχη έχει καταγράψει τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της.

Ειδικότερα περιγράφονται :

α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Περιφέρεια Αττικής,

β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας,

γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του N. 4305/14.

Αντίγραφα των φυσικών αρχείων, που διατίθενται για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, λαμβάνονται κατόπιν υποβολής γραπτής αιτήσεως και η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.

δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του N. 4305/14 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.

Η υλοποίηση Ανοίγματος των Δημόσιων Δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής γίνεται από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας υπό την Εποπτεία της Αυτοτελούς Δ/νσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων που διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της εξ ορισμού «ανοικτής διάθεσης» της δημόσιας πληροφορίας, στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου στη διαδρομή http://data.gov.gr/organization/patt .

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη δράση είναι:

1. Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

2. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ).

4. Αριθ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014».

Αποφάσεις Περιφερειάρχη  
 20166ΑΠΧ7Λ7-Ζ2Ο
 20177Δ797Λ7-ΒΘ8
 2018ΨΤΩ27Λ7-Β9Ξ
 201968ΜΡ7Λ7-Σ6Λ
2020Ψ0Ο47Λ7-ΣΤΓ
20219Η9Ε7Λ7-ΡΥΦ