Δημοσιοποιήθηκε (ΦΕΚ 682/Β/6-3-2017) Τροποποίηση (ΚΥΑ 668/1-3-2017) με ΑΔΑ: 7Ι7Λ4653ΠΓ-93Ψ της αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΦΕΚ Β’ 4310/30-12-2016) Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΛΩΖ4653ΠΓ751), αντικαθιστώντας το Άρθρο 9 που αφορά στο Ύψος Ενίσχυσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής Απόφασης:

ΚΥΑ 668/1-3-2017 PDF 236,30 KB18/08/21 02:56:38