Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104673/6704/5-11-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 2012424012 και με:

Α) τίτλο έργου: <<Διευθέτηση- Οριοθέτηση του Ποταμού Κηφισού στο τμήμα από τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική οδό>>, υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η,  α/α: 15 (Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων- εφεξής: ‘’αντιπλημμυρικά έργα΄΄, όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κλπ).

Β) θέση έργου: ΔΕ Αγίων Αναργύρων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού της Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών, Δήμος Μεταμόρφωσης της Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών, Δήμος Αχαρνών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής & Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας της Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών ‘Εργων (Δ19)

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 9/11/21- 20/12/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/11/21- 20/12/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα).

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 9/11/21 με αρ. πρωτ. 940913/21.