Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 112189/16-09-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2109612727 και με:

Α) τίτλο έργου: «Δραστηριότητα διάλυσης ΟΤΚΖ κάθε κατηγορίας, διάλυσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) εντός κι εκτός πεδίου εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρησης, επεξεργασίας μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων, επεξεργασίας μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων με παραγωγή SRF, αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης συσσωρευτών σταθερών & οχημάτων» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 12η, α/α: 218 (Εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία και απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)), α/α: 219 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) χωρίς τεμαχισμό), α/α: 220 (Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμού, ομάδα 4η, α/α: 3 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων εξαιρούμενης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων) και Κατηγορία Β, α/α: 9γ & 10β.

Β) θέση έργου: θέση ‘’Αγιος Γεώργιος’’- ΒΙΠΑ του Δήμου Ασπροπύργου, της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 17/09/21- 29/10/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 21/09/21- 29/10/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θριάσιο» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Θριάσιο» στις 20/09/21 με αρ. πρωτ. 767897/21.