Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 129387/18-10-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2007335629 και με:

Α) τίτλο έργου: «Επέκταση υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών με κομποστοποίηση και οργανοχουμικών λιπασμάτων, παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων, μεταποίησης ΧΥΠ υλικών κατηγορίας 2 και 3 για παραγωγή βελτιωτικών εδάφους και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας για ανακύκλωση (μη επικινδύνων) μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 4η, α/α: 12α (Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα), α/α: 12β (Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα), α/α: 15 (Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών- κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, πχ τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κλπ) ομάδα: 9η, α/α: 4 (Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχθυαλεύρων), α/α: 224 (Εγκαταστάσεις για εργασία R12σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα & α/α: 92 (Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων)

Β) θέση έργου: θέση ‘’ΜΠΑΘΕΖΑ’’, ΔΕ Αυλώνα, στο Δήμο Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’Ikorganic I.K.E.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 19/10/21- 30/11/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/10/21- 30/11/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 21/10/21 με αρ. πρωτ. 883061/21.