Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 125285/11-10-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2109620324 και με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα (Κ.Δ.Α.Υ.), επεξεργασίας & αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και συναποτέφρωσης» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 4η, α/α: 10α (Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής από μη επικίνδυνα απόβλητα), α/α: 6 (Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D & Rσε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλήτων), α/α: 7α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων) και α/α: 4 (Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης).

Β) θέση έργου: θέση ‘’Παππά Περιβόλι’’, Ο.Τ. 22, στο Δήμο Μεγαρέων, της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: SKYPLAST I.K.E.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 13/10/21- 24/11/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 14/10/21- 24/11/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θριάσιο» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Θριάσιο» στις 13/10/21 με αρ. πρωτ. 852611/21