ΥΕ2. Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Αττικής

Κάθε Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας έχει την υποχρέωση να εκπονήσει Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α/09-08-2016). Το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 05: «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» .

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου προσαρμογής στην Κλιματικής Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής, συντάσσεται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού, η οποία συνιστά το 2ο υποέργο της προαναφερόμενης Πράξης. Το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ εκπονείται σύμφωνα με τα οριζόμενα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 (ΦΕΚ 1225/τ.Β/05-09-2006) και θα εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δημόσια Διαβούλευση της ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ Αττικής, 24 Μαΐου έως 5 Ιουλίου 2021

Έχοντας ήδη εκπονήσει το ΠεΣΠΚΑ, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει με την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Αττικής την οποία έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση.

Άρθρο Διαβούλευσης

https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/201216_pepska_logo.jpg