Με την υπ’ αριθμ. 5217/09-10-2020 απόφαση τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωγρικές εκμεταλλεύσεις” του Μέτρου 4: “Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού”.

Ακολουθεί η απόφαση: