Εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της ΥΑ 4950/2020 (4377 Β’) σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Ελλάδας.

Ακολουθεί η απόφαση: