Ακολουθούν οι με αρ. 1305/06-04-2021 (ΦΕΚ 1514/τ.Β/15-04-2021) και 4046/05-10-2021 (ΦΕΚ 1514/τ.Β/15-04-2021)

7η και 8η Τροποποίηση της με αρ. 13158/2017 (Β’4302) Υ.Α των Σχεδίων Βελτίωσης

 PDF 542,64 KB18/10/21 10:33:047η Τροποποίηση ΥΑ
 PDF 145,37 KB18/10/21 10:33:048η Τροποποίηση ΥΑ