Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 4950/25-09-2020 (ΦΕΚ 4377 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020”.

Ακολουθεί το κείμενο της Απόφασης: