Ο Εντεταλμένος Περειφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής

Αποφασίζει:

Την παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)», του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 από την 22α Νοεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 392443/18-07-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

 

Περισσότερα για την Πρόσκληση του Υπομέτρου 4.2.1 στην Περιφέρεια Αττικής