Για διευκόλυνση των υποψηφίων της Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής για τη Δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)”, παραθέτουμε όλο το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Υπουργική Απόφαση, τροποποιήσεις, Εγκυκλίους) και τα Υποδείγματα.

Τα παραπάνω αφορούν και τους μελλοντικούς ενταγμένους στο Μέτρο, όσο αφορά στη διαδικασία υλοποίησης και πληρωμών.

 PDF 1,58 MB18/08/21 09:04:14ΥΑ 593_37447-4.2
 PDF 309,21 KB18/08/21 09:04:141η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2
 PDF 669,49 KB18/08/21 09:04:142η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2
 PDF 361,33 KB18/08/21 09:04:143η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2
 PDF 366,95 KB18/08/21 09:04:144η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2
 PDF 138,73 KB18/08/21 09:04:145η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2
 PDF 259,91 KB18/08/21 09:04:146η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2
 DOC 34,50 KB18/08/21 09:04:14(Ε_3) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
 PDF 215,79 KB18/08/21 09:04:147η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2
 PDF 394,80 KB18/08/21 09:04:148η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447_4.2
 PDF 917,72 KB18/08/21 09:04:149η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447_4.2