Ανακοίνωση

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών) ανακοινώνει την προκήρυξη για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της ενταγμένης Πράξης: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής» της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 της Προγραμματικής Περιοχής «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων GR 02», με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016.

Πληροφορίες:
Α. Ψιλοβασιλόπουλος, 213-2065205
Μίσκα Μαίρη, 213-2065617

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.