12 Οκτωβρίου 2015, Τεχνική συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Ενότητας «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014 η οποία διοργανώθηκε από τον Διαχειριστή του Προγράμματοςστο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης των ενταγμένων στο πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών και Θαλάσσιων Υδάτων” έργων για το ισχύον Κανονιστικό και Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης αυτών.

21 Οκτωβρίου 2015, Συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταιρών του έργου «Αύξηση της γνώσης και τη ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής» και του Διαχειριστή του Προγράμματος στα Γραφεία του τελευταίου, με σκοπό τον χρονοπρογραμματισμό του συνόλου των ενεργειών και δράσεων που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, την πλήρη εξειδίκευση του Φυσικού αντικειμένου και την καταγραφή πιθανόν δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.

17 Δεκεμβρίου 2015, Συνάντηση εργασίας μεταξύ των ελλήνων εταίρων του έργου, με σκοπό την παρουσίαση πεπραγμένων, εντοπισμό προβλημάτων σχετικά με την υλοποίηση των υποέργων και προγραμματισμό επόμενων δράσεων.