Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/22232/1146/20 έγγραφο, ο φάκελος ανανέωσης & τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με ΠΕ.Τ.: 1912227319 και με:

Α) τίτλο έργου: <<’Εργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων κεντρικού τμήματος Ανατολικής Αττικής>>, υποκατηγορία Α1, ομάδα 4η,  α/α: 19 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή στη θάλασσα) και μεμονωμένα τα δίκτυα αποχέτευσης κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η, α/α: 7, καθώς το συνολικό μήκος των αγωγών ξεπερνάει τα 20χλμ.

Β) θέση έργου:  το έργο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων τριών Δήμων: Παιανίας, Κρωπίας και Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΚΥΑ ΕΠΟ που ανανεώνεται & τροποποιείται, την οικ.144233/9-09-2009 όπως παρατάθηκε με την 167200/4-04-2013 και τροποποιήθηκε με την οικ.31462/10-07-2017 αποφάσεις.

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 19/05/20 με αρ. πρωτ. 310452/20.