Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/92699/5874/19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 1907149916 και με:

Α) τίτλο έργου: <<Αυτ/μος ΠΑΘΕ, τμήμα Μεταμόρφωση- Υλίκη, κατασκευή και λειτουργία του Α/Κ Βαρυμπόμπης με την προσθήκη προσωρινών νέων έργων στον κόμβο των οδών Ελαιών & Ερμιόνης>>, υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η,  α/α: 1 (Αυτοκινητόδρομος).

Β) θέση έργου:  η τα έργα του Α/Κ Βαρυμπόμπης χωροθετούνται στη ΔΕ Ν. Ερυθραίας και τα προσωρινά νέα έργα του Κόμβου Ελαιών & Ερμιόνης εντός της ΔΕ Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς, της Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- Ειδκή Υπηρεσία Δημοσίων ‘Εργων Κατασκευής Συγκ/κών ‘Εργων Σύμβασης Παραχώρησης

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ)ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 29/10/19- 2/01/2020

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 30/10/19- 2/01/2020 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Συνείδηση» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Συνείδηση» στις 29/10/19 με αρ. πρωτ. 667899/19