Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 30905/1643/20 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 2004291221 και με:

Α) τίτλο έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Συνοδά έργα στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 1η, α/α: 16 (Αστική αρτηρία)

Β) θέση έργου: το έργο χωροθετείται στη ΔΕ Ν. Φιλαδέλφειας, στο Δήμο Αθηναίων, στην Περιφερειακή Ενότητα K.T. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων- Τμήμα Ειδικών ‘Εργων

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την 31282/οικ.1932/18

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική Δημοπρασιών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 24/4/20 με αρ. πρωτ. 264132/20