Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/34585/2376/11-04-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 2006322412 και με:

Α) τίτλο έργου: <<Υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 150kV, ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- Υ/Σ (GIS) ΛΑΥΡΙΟΥ>>, υποκατηγορία Α1, ομάδα 11η,  α/α: 10 (Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις- υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης).

Β) θέση έργου: ΔΕ Γλυκών Νερών & Παιανίας, Δήμου Παιανίας, ΔΕ Παλλήνης, Δήμου Παλλήνης, ΔΕ Σπάτων- Λούτσας, Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, Δήμος Κρωπίας, Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ΔΕ Κερατέας, Δήμου Λαυρεωτικής, ΔΕ Καλυβίων Θορικού & Κουβαρά, Δήμου Σαρωνικού, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 16/04/21- 31/05/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 19/04/21- 31/05/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα).

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 16/04/21 με αρ. πρωτ. 298152/21.