Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74447/4561/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 1912227517 και με:

Α) τίτλο έργου: <<Αναβάθμιση τμήματος Γ.Μ. 150kV Ρουφ- Λάδων (τμήμα ΚΥΤ Κορίνθου- Υ/Σ ‘Αργος Ι), Αναβάθμιση της Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ ‘Αργος Ι- Υ/Σ Κρανίδι, Αναβάθμιση της Γ.Μ. 150kV Υ/Σ Κρανίδι-Μέθανα & Αναβάθμιση Υ/Σ ‘Αργος Ι>>, υποκατηγορία Α1, ομάδα 11η,  α/α: 10 (Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικής αυτών εγκαταστάσεις- υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης).

Β) θέση έργου: όσον αφορά την Αττική, ΔΕ Τροιζηνίας,, στο Δήμο Τροιζηνίας- Μεθάνων, της Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ‘’ΑΔΜΗΕ/ ΔΝΕΜ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης:10/08/20- 9/10/20

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/08/20- 9/10/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 8/08/20 με αρ. πρωτ. 581129/20.