Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 7067/22-01-21 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με:

Α) τίτλο έργου: «Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 12η, α/α: 5 (Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας).

Β) θέση έργου: κωδικός θέσης ‘’1400294- ΥΜΗΤΤΟΣ Π/Κ’’, σε θέση του όρους Υμηττός, ΔΕ Αργυρούπολης, Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης, στην Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’COSMOTE Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την  υπ’ αρ. Φ4521/324/ΠΕΡ.10/14/11-02-2014 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ο Λόγος»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 23/01/21 με αρ. πρωτ. 54722/21.