Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 124894/5226/20 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με:

Α) τίτλο έργου: «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 201 (Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων- δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204).

Β) θέση έργου: Λεωφ. Δημοκρατίας 194, Δήμου Περάματος, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΛ ΠΕΤΡΟΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την  υπ’ αρ. 63457/15-09-1998, όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. ΠΕΧΩ οικ.6771/Φ.Περιβ.9/9-12-2004, όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. ΠΕΧΩ 8022/Φ.περιβ.9/2006/5-03-2007, όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. Φ1235/8285/Περιβ.9/27-01-2010 και τέλος όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Φ1235/2826/ΠΕΡΙΒ.9/11-07-2014 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 10/12/20 με αρ. πρωτ. 952415/20.