Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 100577/οικ.4351/19 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 1909168526 και με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 99 (Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων)

Β) θέση έργου: οδός Αρχιμήδους, θέση Τζήμα, στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, στο Δήμο Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα ΠΕ Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’IASISPHARMACEUTICALSHELLASΑΒΕΕ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την 87000/4747/2-11-2017 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ο Λόγος»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 22/10/19 με αρ. πρωτ. 651377/19