Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 59499/3553/18/23-10-2019 έγγραφο ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εγκαταστάσεις παραγωγής άνυδρου και εσβεσμένου ασβέστη λόγω της χρήσης εναλλακτικού κοκκοποιημένου ελαστικού επισώτρου και αμιγών βιοκαυσίμων, ως καύσιμα παραγωγής θερμικής ενέργειας», υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η με α/α: 119 (Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου για όλες τις δυναμικότητες παραγωγής), ομάδα 4η, α/α: 4 (Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης- επικινδύνων και μ- αποβλήτων) και κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α: 120 (Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη για όλες τις δυναμικότητες παραγωγής)

Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’Τζαβερδέλλα’’, Δήμο Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.’’ (1η εγκατάσταση ‘’Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.’’ & 2η εγκατάσταση ‘’Κ. ΡΑΪΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 7/11/19- 27/12/19

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 8/11/19- 27/12/2019 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 7/11/19 με αρ. πρωτ. 702995/19