Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 19694/989/20 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 2002259626 και με:

Α) τίτλο έργου: «Πίστα αυτοκινητιδίων- καρτ», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 12η, α/α: 11 (Εγκαταστάσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού- αυτοκινητοδρόμια, πίστες αγώνων μοτοσικλετών, gokart κ.α.)

Β) θέση έργου: θέση ‘Αγιος Αθανάσιος, Λ. Ανθούσας 8, στο Δήμο Παλλήνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’KARTLANDΜΕΠΕ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που    ανανεώνεται την ΠΕ.ΧΩ579/Περ.6/6-09-2006, όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. ΠΕ.ΧΩ.Φ345/3497/12-06-09 και ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ345/οικ.5002/13 αποφάσεις

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 14/03/20 με αρ. πρωτ. 211168/20.