Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 90156/4652/20 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 2002263321 και με:

Α) τίτλο έργου: «Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 12η, α/α: 5 (Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας)

Β) θέση έργου: κωδική ονομασία θέσης ‘’ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 1001005’’, στη θέση ‘’Ραντάρ’’, όρος Υμηττός, στο Δήμο Βύρωνος, στην Περιφερειακή Ενότητα Κ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την 49492/2698/26-06-2017

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ο Λόγος»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 1/12/20 με αρ. πρωτ. 922353/20.