Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/83112/5382/19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τροποποίησης ΑΕΠΟ, με ΠΕ.Τ.: 1908160714 και με:

Α) τίτλο έργου: <<Επενδυτικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Λ.Π. Α.Ε., για Εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης Λειτουργικών Βαθών στην περιοχή Προβλήτα Γ2 Διαχείρισης Αυτοκινήτων (CarTerminal)>>, υποκατηγορία Α1, ομάδα 3η,  α/α: 1 (Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας)

Β) θέση έργου:  ΔΕ Κερατσινίου, στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας, της Π.Ε. Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ‘’ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΚΥΑ ΕΠΟ που τροποποιείται την 104050/17-05-2006, όπως τροποποιήθκε με τις 125092/4-01-2007, 101540/3-11-2008, 145184/2-10-2009, 170400/11-09-2013, 166713/4-11-2013, 175090/25-09-2014, 151149/3-08-2015, 9654/29-02-2016, 32907/30-06-2016, 32887/19-12-2017 & 11021/30-07-2018 αποφάσεις.

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 30/10/19 με αρ. πρωτ. 673914/19