Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81414/5305/19 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων με ΠΕ.Τ.: 1905098016 και με:

Α) τίτλο έργου: <<Νέος επιβατικός σταθμός και λειτουργία λιμένα Ραφήνας>>, υποκατηγορία Α1, ομάδα 3η, α/α: 1 (Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες) και τα προτεινόμενα έργα κατατάσσονται ως ακολούθως, τα υδραυλικά έργα στην κατηγορία Β, ομάδα: 2η, α/α: 7 (Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ) και τα γεωτεχνικά έργα, στην κατηγορία Β, ομάδα: 2η, α/α: 19 (‘Εργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, φράκτες από συρματόπλεγμα και ξύλινους πασάλους, τοίχοι από λιθοδομή, έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών κλπ)

Β) θέση έργου:  ΔΕ Ραφήνας, του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου , της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ‘’ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την οικ.177250/15-12-2014 απόφαση

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 15/10/19 με αρ. πρωτ. 627165/19