Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. υπ’ αρ. 4014/11 (ΦΕΚ209/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’/2020) και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει, ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/52288/3482/28-05-21 έγγραφο ο Φάκελος Εξαίρεσης με:

Α) τίτλο έργου: «Αντιμετώπιση Σοβαρών Καθιζήσεων και Κατακρημνίσεων Δρόμων στο Παραλιακό Μέτωπο του Δήμου Ωρωπού στις θέσεις Ράχη, Ταβέρνα, Παραλία και Βλαστός», με κατάταξη, ως προς τα έργα οδοποιϊας, υποκατηγορία Α2, ομάδα: 1η, α/α: 16 (αστική αρτηρία) και ως προς τα Λιμενικά ‘Εργα, υποκατηγορία Α1, ομάδα 3η , α/α: 8α (‘Εργα προστασίας ακτής από διάβρωση, εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή).  

Β) θέση έργου: το έργο βρίσκεται στον παραλιακό οδικό άξονα του Δήμου Ωρωπού– Παραλία Μαρκοπούλου- ‘Αγιοι Απόστολοι) και συγκεκριμένα στα εξής 4 τμήματά του: Ράχη, Ταβέρνα, Παραλία, Βλαστός,  στην Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ- Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ο Λόγος» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 4/06/21 με αρ. πρωτ. 450579/21.