1. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 499,95 ΚW», με φορέα την AURORA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «ΜΑΞΙΝΤΙ» Δ.Κ. ΑΥΛΩΝΑ του Δ. Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ΜΕ Α.Π.299912/13-5-20 και Φ327/19.

2. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 499,95 ΚW», με φορέα την AURORA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «ΜΑΞΙΝΤΙ» Δ.Κ. ΑΥΛΩΝΑ του Δ. Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ΜΕ Α.Π.299920/13-5-20 και Φ328/19.