Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού έως και την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 μμ. Δείτε Σχετική ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής»

Συνολικός Προϋπολογισμός: 8.978.468,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

22462000-6Διαφημιστικό υλικό
39154100-7Περίπτερα εκθέσεων
79310000-0Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79311300-0Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών
79340000-9Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341400-0Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
79413000-2Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
79415200-8Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79416000-3Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
79420000-4Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση
79952000-2Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79950000-8Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
72212783-1Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου
72212517-6Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών
72000000-5Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72400000-4Υπηρεσίες Διαδικτύου
72212224-5Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
72314000-9Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων


Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00μμ.


Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 214,50 KB24/05/22 10:20:38
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ PDF 178,24 KB24/05/22 10:20:41
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,46 MB24/05/22 10:21:57
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ DOCX 29,64 KB24/05/22 10:20:30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVDOCX 45,50 KB24/05/22 10:20:34
ΤΕΒΑ ΕΕΕΣ PDF 49,26 KB24/05/22 10:20:25
TEBA EEES (xml) ZIP 19,12 KB24/05/22 10:30:16