Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας τακτικής συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 02/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς  το  Τμήμα  Προμηθειών  Δ/νσης  Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας τακτικής συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο Προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας τακτικής συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πολυετής υποχρέωση), και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  –  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ΚΑΕ 0869 του Ειδικού Φορέα 06072, με ποσό 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προϋπολογισμού 2022, και ποσό 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προϋπολογισμού 2023.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 428,40 KB24/05/22 03:14:15
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  PDF 125,69 KB02/06/22 01:16:35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΙ Ε ΠΙΝΑΚΕΣ PDF 111,75 KB02/06/22 01:17:20