Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 31/5/2022 ημέρα Τρίτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζομένους των Π.Ε.Δυτ. Αττικής και Π.Ε.Δυτ. Τομέα Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 για δύο έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ  και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει  την προϋπολογισθείσα αξία, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για την  παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζομένους των Π.Ε.Δυτ. Αττικής και Π.Ε.Δυτ. Τομέα Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 για δύο έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ»
Συνολικός προϋπολογισμός 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 κατά 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 06072.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικονομικής προσφοράς είναι έως τις 31/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την  01/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτήριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 282,82 KB24/05/22 01:18:24
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ DOC 97,50 KB24/05/22 01:19:10