Την Παρασκευή 28/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 60 του Ν. 4821/2021 και δυνάμει της με αρ. 55/2022 (ΑΔΑ: 62Τ97Λ7-10Η) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφούν συμβάσεις με ισχύ μέχρι τις 30-06-2022.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για το/τα δρομολόγιο/α του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 80-88, Διεύθυνση Οικονομικών, 3ος όροφος) και να υποβάλλουν κλειστό και σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει την οικονομική τους προσφορά, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 170,90 KB21/01/22 12:52:24