Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 27/11/2018 και ώρα 9:30 μμ θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Δυτικής Αττικής για 10 μέρες, για την κάλυψη των αναγκών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης A’ τριμήνου σχολικού έτους 2018-2019 σύμφωνα με την υπ. αρ. 3374/2018(ΑΔΑ:ΨΓΘΟ7Λ7-ΔΧΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.