Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 1289029/23-10-2023 (ΑΔΑ : 99ΡΤ7Λ7-ΔΑΣ) απόφαση για την ανανέωση άδειας πωλητή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης, στον ΒΑΣΙΛΑΤΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών   από  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.