Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 6065/13-12-2021 (ΑΔΑ : ΨΧΤ77Λ7-8ΨΨ) απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης, στην εταιρεία με την επωνυμία GROWTH SIDE M.IK.E.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών   από  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.