Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4281/16-12-2022 αίτηση η ΑΠΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 92 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΑΦΜ: 147023610, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών την  ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανική).

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.