Με την υπ’ αρ. πρωτ.  2203/2-5-2023 αίτηση,  η “ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ” αιτήθηκε από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών τη χορήγηση άδειας πωλητή συσκευασμένου φωτιστικού πετρελαίου, με έδρα επί των οδών Κύπρου & Άρτης 11 στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου.
Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.