Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3962/13-10-2023 αίτηση ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΑΦΜ: 055046785, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών την ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανική).

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.