Με την υπ’ αρ. πρωτ.  432/2–2–2023 αίτησή της η εταιρεία ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΕΡΙΑ Ι.Κ.Ε. με διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στην θέση «Άγιος  Γεώργιος», του Δήμου Ασπροπύργου, με ΑΦΜ 800901664, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών Ανάπτυξης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής, Αττικής, την χορήγηση αδείας (ανανέωση) Διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.