Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3834/5-10-2023 αίτηση ο ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 20 – ΠΕΡΣΤΕΡΙκαι ΑΦΜ: 034978305, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών την ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανική).

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.