Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3410/6-9-2023 αίτηση ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό ΚΟΡΙΝΗΣ 27 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΑΦΜ: 065044197, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών την  ανανέωση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (λιανική).

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.