Με την υπ’ αρ. πρωτ. 935255/28-09-2022 αίτηση, ο ΜΑΔΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  με έδρα επιχείρησης την οδό ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 25 του Δήμου Ηλιουπόλεως Νομού Αττικής και ΑΦΜ: 037652753, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.