Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1606/8-5-2023 αίτηση, η εταιρεία WHITE GAS O.E.,  με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Αγ. Γεωργίου 6  του Δήμου Ασπροπύργου και ΑΦΜ: 801983510, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της
Δ/νσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής την χορήγηση αδείας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.